1993

1993 - Memo to Felix Derecha: your logo looks like a dyslexic tried to draw a Swastika. Memo to Luis Alberto Machado - sue Pepsi for copyright infringement.